Polityka prywatności

Drogi kliencie!

Ze względu na obowiązujące od 25 maja 2018r. przepisy dotyczące Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwanych również RODO, prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez sklep internetowy  www.autofixkoszalin.pl oraz sklep stacjonarny Auto Fix Koszalin, z siedzibą w Niekłonicach, ul. Złota 10. 


Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane, jest Auto Fix Koszalin  z siedzibą w Niekłonicach, ul. Złota 10  wpisanym do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 673-109-9855


Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe zdybyliśmy od Ciebie przy:

- podpisywaniu umowy  

- sprzedaży produktów z Naszego sklepu internetowego www.autofixkoszalin.pl, 

- poprzez zleconą przez Ciebie naprawę blacharsko-lakierniczą.


Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

- umożliwienie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze strony www.autofixkoszalin.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za sprzedaż towarów sprzedanych za pomocą strony www.autofixkoszalin.pl;

- obsługi zgłoszeń kierowanych do nas;

- wszelkiego rodzaju korespondencji, zapytań, próśb i innych kwestii wynikających z charakteru naszej działalności.


Przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celach wskazanych poniżej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest :

- obsługa Twoich próśb, zapytań przekazywanych do naszego działu obsługi klienta;

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie innych danych niezbędnych np. ze względów podatkowych i rachunkowych.


Jakie masz uprawnienia wobec Auto Fix Koszalin w zakresie przetwarzania danych ?


Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. prawo dostępu, sprostowania, oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.


Z uprawnień możesz skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

- w odniesieniu do żądania usunięcia : Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych : zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe - możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;


- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.


Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych gdy:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś.


Z prawa sprzeciwu można skorzystać od dnia 25 maja 2018r.


Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe ?


Dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

- wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- statystycznych i archiwizacyjnych,


Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez Ciebie wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.


Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

- przepisy prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości);

- okres przez jaki są świadczone usługi;

- okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora;

- okres na jaki została udzielona zgoda.